Aktywny samorząd 2018, Moduł I, Obszar C, Zadanie nr 4, Dorosły
2018-03-13 09:40:07

Aktywny samorząd 2018, Moduł I, Obszar C, Zadanie nr 4, Dorosły

AKTYWNY SAMORZĄD 2018, Moduł I, Obszar C, Zadanie nr 4, OSOBA DOROSŁA

„AKTYWNY SAMORZĄD”  2018

Harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2018 roku dla Modułu I przedstawia się następująco:

Termin

Opis

03 kwietnia 2018

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu I

30 sierpnia 2018

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu I

MODUŁ I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

Moduł I Obszar C zadanie nr 4

Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się:

zadanie nr 4 – dofinansowanie lub refundacja kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, refundacja kosztów dojazdu adresata programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z adresatem programu.

Adresat programu:

- stopień niepełnosprawności,

- wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

- potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,

- potwierdzona opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

Maksymalna kwota dofinansowania:

- dla protezy na III poziomie jakości, przy amputacji:

- w zakresie ręki – 9.000 zł  - 30 % - 2.700,00

- przedramienia – 20.000 zł  - 30% - 6.000,00

- ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym – 26.000 zł, - 30% - 7.800,00

- na poziomie podudzia – 14.000 zł - 30% - 4.200,00

- na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 20.000 zł - 30% - 6.000,00

- uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 25.000 zł - 30% -  7.500,00

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON,

- dla refundacji kosztów dojazdu beneficjenta programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z beneficjentem programu – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200 zł,

Udział własny: 10% cenny brutto zakupu/usługi

Zakres pojęć – ilekroć w programie „Aktywny Samorząd” w 2018 roku mowa jest o:

aktywności zawodowej – należy przez to rozumieć:

- zatrudnienie, lub

- rejestrację w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, lub

- rejestrację w urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu;

- ekspercie PFRON (w przypadku Obszaru C Zadanie nr 3 i nr 4) – należy przez to rozumieć specjalistę wojewódzkiego z dziedziny rehabilitacji medycznej lub ortopedii i traumatologii albo innego specjalistę        w tych dziedzinach, wskazanego przez jednego z wymienionych specjalistów, który prowadzi na terenie danego województwa długotrwałą opiekę protetyczną nad osobami po amputacjach kończyn; wyboru ekspertów PFRON dokonuje PFRON

- kosztach utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (Obszar C Zadanie nr 4) – należy przez to rozumieć koszty związane z utrzymaniem sprawności technicznej protez/y kończyny górnej i/lub dolnej, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne;

Preferencje PFRON przysługujące wnioskodawcom w trakcie rozpatrywania wniosków w ramach Modułu I:

- w 2018 roku preferowane są wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych, które są zatrudnione-suma punktów preferencyjnych nie może stanowić mniej niż 40%;

- w 2017 lub 2018 roku zostały poszkodowane w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych –suma punktów preferencyjnych nie może stanowić mniej niż 10%, 

- w sytuacji, gdy limit środków finansowych przekazany realizatorowi programu przez PFRON nie umożliwia udzielenia dofinansowania wszystkim wnioskodawcom z równorzędną oceną wniosku, o przyznaniu dofinansowania decyduje:

- stopień niepełnosprawności potencjalnego beneficjenta pomocy w ten sposób, że w pierwszej kolejności realizowane będą wnioski dotyczące osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, a w dalszej kolejności brana będzie pod uwagę wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy (w pierwszej kolejności realizowane będą wnioski wnioskodawców, których dochód jest najniższy).

- Częstotliwość udzielania pomocy w ramach Modułu I:

- Obszar B - pomoc może być udzielana co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy,

- Samorząd powiatowy może podjąć decyzję o przyznaniu dofinansowania z pominięciem okresów: którzy wskutek:

- pogorszenia stanu zdrowia, nie mogą korzystać z posiadanego, uprzednio dofinansowanego ze środków PFRON przedmiotu dofinansowania.

- zdarzeń losowych utracili przedmiot dofinansowania ze środków PFRON albo uległ on zniszczeniu w stopniu uniemożliwiającym użytkowanie i naprawę.

Druki wniosków wraz z załącznikami można uzyskać:

  1. na stronie internetowej PCPR: www.pcpr.powiat-ostrowski.pl,
  2. w siedzibie PCPR Al. Słowackiego 1c – Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pokój 4, Tel. 62 737-98-38

Wytworzył/Odpowiedzialny: Aleksandra Zuchowska
Czas wytworzenia: 2018-03-13
Udostępnił: Włodzimierz Florczak
Czas udostępnienia: 2018-03-13 09:40:07
Liczba wyświetleń: 114