Aktywny samorząd 2018, Moduł I, Obszar C, Zadanie nr 2, Dziecko
2018-03-13 09:42:43

Aktywny samorząd 2018, Moduł I, Obszar C, Zadanie nr 2, Dziecko

AKTYWNY SAMORZĄD 2018, Moduł I, Obszar C, Zadanie nr 2, DZIECKO

„AKTYWNY SAMORZĄD”  2018

Harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2018 roku dla Modułu I przedstawia się następująco:

Termin

Opis

03 kwietnia 2018

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu I

30 sierpnia 2018

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu I

MODUŁ I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

Moduł I Obszar C zadanie nr 2

Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się:

zadanie nr 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka o inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Adresat programu - znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności.

Maksymalna kwota dofinansowania lub refundacji: – 3.000,00 zł

Udział własny – nie dotyczy,

Preferencje PFRON przysługujące wnioskodawcom w trakcie rozpatrywania wniosków w ramach Modułu I:

- w 2018 roku preferowane są wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych, które są zatrudnione-suma punktów preferencyjnych nie może stanowić mniej niż 40%;

- w 2017 lub 2018 roku zostały poszkodowane w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych –suma punktów preferencyjnych nie może stanowić mniej niż 10%, 

- w sytuacji, gdy limit środków finansowych przekazany realizatorowi programu przez PFRON nie umożliwia udzielenia dofinansowania wszystkim wnioskodawcom z równorzędną oceną wniosku, o przyznaniu dofinansowania decyduje:

- stopień niepełnosprawności potencjalnego beneficjenta pomocy w ten sposób, że w pierwszej kolejności realizowane będą wnioski dotyczące osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, a w dalszej kolejności brana będzie pod uwagę wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy (w pierwszej kolejności realizowane będą wnioski wnioskodawców, których dochód jest najniższy).

Częstotliwość udzielania pomocy w ramach Modułu I:

- pomoc może być udzielana po zakończeniu okresu gwarancji.  

Druki wniosków wraz z załącznikami można uzyskać:

  1. na stronie internetowej PCPR: www.pcpr.powiat-ostrowski.pl,
  1. w siedzibie PCPR Al. Słowackiego 1c – Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pokój 4, Tel. 62 737-98-38
Wytworzył/Odpowiedzialny: Aleksandra Zuchowska
Czas wytworzenia: 2018-03-13
Udostępnił: Włodzimierz Florczak
Czas udostępnienia: 2018-03-13 09:42:43
Liczba wyświetleń: 78